FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Img_FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A La Roche-Posay üdvözli Önt a http://laroche-posay.hu címen elérhető honlapján (a továbbiakban „Honlap”). Az Internet-felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználók") a Honlapon tett látogatások alkalmával kötelezettséget az alábbi felhasználási feltételek feltétel nélküli betartására és tiszteletben tartására.

1. Bevezető rendelkezések

A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a L´ORÉAL Česká republika s.r.o. társaság, székhelye: Plzeňská 213/11, 150 00 Prága 5, KSH-szám: 604 91 850, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 27731 lajstromszámon (a továbbiakban „L´ORÉAL“ vagy „cégünk“). A L´ORÉAL célja biztosítani a Felhasználók személyi adatainak online védelmét. Hisszük, hogy a társaságunk honlapjára (a továbbiakban „Honlap”) ellátogató Felhasználók személyes adatai védelmének legjobb módja tájékoztatni őket arról, milyen információk begyűjtését végezzük, továbbá biztosítani azt, hogy az információk begyűjtésének és felhasználásának célját megértsék, és egyetértsenek azzal. Adatvédelmi irányelveinket időnként módosíthatjuk; az esetleges változtatásokat minden esetben közzéteszünk a Honlapunkon úgy, hogy a Felhasználók mindig tájékoztatva legyenek arról, milyen információkat gyűjtünk, miként használjuk azokat fel, és estenként milyen feltételek mellett bocsátjuk azokat harmadik személyek rendelkezésére. Amennyiben erre sor kerülne, erről a Felhasználót a bevezető oldalon tájékoztatjuk, ugyanakkor ajánlott, hogy az esetleges változtatásokat maguk is figyelemmel kövessék. A Honlap más, az ellenőrzésünkön kívül eső oldalakra mutató, illetve ilyen oldalak társaságunk Honlapjára mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Nem felelünk ezért a személyes adatok mindezen idegen oldalakon alkalmazott védelmének módjáért, az adatok ott történő feldolgozásáért, sem mindezen idegen internetes oldalak tartalmáért. Társaságunk adatvédelmi politikája mindezen esetekre nem vonatkozik.

2. Hozzáférés a Honlaphoz

A Honlapot bárki használhatja azzal, hogy bizonyos szolgáltatások kizárólag nagykorú személyek részére állnak rendelkezésre. Amennyiben bizonyos szolgáltatás igénybe vétele valamilyen jogi lépést igényel, kiskorú személyeknek esetében ehhez a törvényes képviselőik hozzájárulására van szükség. Bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó űrlap kitöltésére kérhető fel. Ilyen esetben kérjük a Felhasználót, hogy a kért adatokat pontosan, a valóságnak és az aktuális helyzetnek megfelelően töltse ki. Az ilyen információk nyújtása önkéntes, és a Felhasználó mindig tájékoztatást kap arról, milyen célokra és milyen feltételek mellett dolgozza fel azokat a L'ORÉAL. Amennyiben az átadott adatokban változás állna be, kérjük a Felhasználót, hogy az ilyen változásról haladéktalanul tájékoztassa a L´ORÉAL társaságot. A Honlaphoz és/vagy annak bizonyos részeihez való hozzáféréshez személyes hozzáférési kódokra lehet szükség. Ilyen esetben a Felhasználó felelős mindazon intézkedések elfogadásáért, amelyek biztosítják az ilyen kódok titokban tartását, valamint hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzájuk. A Felhasználó bármikor megváltoztathatja e kódokat. A Honlapra és/vagy annak bizonyos részére történő belépési kísérletek száma e kódok illetéktelen felhasználásának megelőzése érdekében korlátozható. Felszólítjuk Felhasználóinkat, hogy tájékoztassák társaságunkat minden olyan, e kódok illetéktelen felhasználására irányuló kísérletről, amelyről tudomást szereznek. A jelen felhasználási feltételek között ismertetett szabályok be nem tartása esetén fenntartjuk a Honlapra való belépés megakadályozásának jogát. Ilyen esetben a Felhasználó a lehető leghamarabb tájékoztatjuk e tényről. Bár igyekszünk korlátozásoktól mentessé tenni a belépést a Honlapra, nem garantálhatjuk minden körülmények között a Honlaphoz való korlátlan hozzáférést. Különböző okok miatt, beleértve a karbantartást, frissítést vagy az ellenőrzésünkön kívül eső bármilyen más okból kifolyólag szüneteltethető a hozzáférés Honlapunkhoz.

3. Szellemi tulajdon

A Honlapot, továbbá annak minden olyan részét mint amilyen a tartalom, logók, védjegyek, szervizjegyek, fényképek, illusztrációk, képek, nevek, szövegek, videók, zene, grafikai és hangeffektusok, valamint további anyagok (a továbbiakban „Tartalom”) szerzői jogok, védjegyek és/vagy más szellemi tulajdonjogok védik. A tartalom magában foglalhat a L´ORÉAL társaság tulajdonában lévő, vagy általa ellenőrzött, továbbá harmadik személyek tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött, a L´ORÉAL által licencbe vett tartalmakat. A Honlapra kihelyezett egyes cikkek, hírek vagy más hozzászólások szerzői jogok, vagy más egyéb szellemi tulajdonjogok tárgyát képezhetik.  A Felhasználók egyetértenek azzal, hogy előírásszerűen megismerkednek a Honlapon feltüntetett minden szerzői jogi korlátozással és figyelmeztetéssel, továbbá hogy betartják azokat. A Felhasználók továbbá tudomásul veszik, hogy a L´ORÉAL társaság kifejezett írásos hozzájárulása nélkül a törvény által megszabott kereteken túl nem jogosultak a L´ORÉAL semmilyen védjegyének, cégnevének vagy logójának használatára, továbbá elismerik, hogy számukra azokból semmilyen használati jogok nem következnek. A felhasználók egyetértenek azzal, hogy írásban kötelesek haladéktalanul figyelmeztetni a L´ORÉAL társaságot, amennyiben tudomás szereznek a Honlaphoz való bármilyen illetéktelen hozzáférésről, illetve ellenkezőleg, amennyiben arról szereznek tudomást, hogy a Honlap vagy annak tartalma idegen szerzői jogokat, végjegyeket vagy harmadik személyek más szerződéses vagy törvény által védett jogait sérti vagy esetlegesen megsértheti.

4. A Honlap használata

Figyelmeztetjük a Felhasználót, hogy a Honlap használatának előfeltétele, hogy a Felhasználó az Internet használatához megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Továbbá emlékeztetünk arra a tényre, hogy társaságunk nem biztosítja az Internet biztonságát, elérhetőségét, működését sem az adatok átvitelének integritását, nem felel az ellenőrzésén kívül eső kommunikációs csatornákkal, hardverrel és szoftverrel kapcsolatos hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért, beleértve a vírusok, vagy bármilyen a Felhasználók által a Honlapon esetlegesen közzétett tartalom nem engedélyezett használata vagy megsérülése okozta problémákat is. A Honlap nem használható fel fajgyűlölet, erőszak, rosszindulatú, obszcén vagy más törvénybe ütköző tartalmak közzétételére. A Honlapot használó Felhasználó egyetért azzal, hogy:

  • kerülni fogja mindennemű sértő, rágalmazó, törvénybe ütköző, zaklató, magánéletre és személyábrázolásra való jogokat megsértő, erőszakra ösztönző, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak megosztását;
  • nem használja a Honlapot politikai propaganda terjesztésére, sem hittérítésre;
  • a Honlapon nem tesz közzé hirdetési tartalmat;
  • a hozzászólások részére fenntartott teret kizárólag rendeltetésszerűen használja, beleértve a kapcsolattartást s;
  • nem terjeszt fiatalkorúakat veszélyeztető információkat sem tartalmakat;
  • a Honlapot nem használja illegális tevékenységekhez, beleértve a szoftverek, védjegyek, képek, fényképek, képek, szövegek, videók, stb. használati jogának megsértését is.
A Honlap felhasználóinak jogosultaknak kell lenniük mindennemű, jelen Honlapon közzétenni kívánt tartalom használatára (jelen szövegben továbbá mint „Közzétett tartalom”) (például a megrendezni kívánt fogyasztói versenyek keretén belül). Úgyszintén figyelmeztetünk arra a tényre, hogy fiatalkorúakat ábrázoló, vagy a jelen cikkben feltüntetett szabályokat megszegő tartalmak nem kerülhetnek a Honlapon közzétételre. A Honlapon Tartalom, on-line alkalmazások, Közzétett tartalom, vitafórum, nyereményjátékok stb. közzétételére kerül sor, amint azt a jelen szövegben olvasható.
  • Tartalom
Ezúton ingyenes, időben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható joggal ruházzuk fel a Felhasználókat, hogy a Tartalmat személyes és privát céljaikra felhasználják. A Tartalom bármilyen reprodukálását, módosítását vagy terjesztését, esetleg más célú, elsősorban üzleti felhasználását társaságunknak előzetesen kifejezetten engedélyeznie kell. Az ilyen engedély iránti kérelmeket a következő e-mail címre szükséges előzetesen megküldeni: [email protected]
  • On-line alkalmazások
A Honlapon alkalmazások (a továbbiakban: "on-line alkalmazások") állnak rendelkezésre. Ezúton a hozzáférés időtartama alatt ingyenes, időben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható joggal ruházzuk fel a Felhasználókat, hogy a Tartalmat személyes és privát céljaikra felhasználják. A Felhasználók egyetértenek azzal, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítják, változtatják meg, reprodukálják vagy forgalmazzák az on-line alkalmazásokat, továbbá/illetve nem tüntetnek fel az adathordozón az on-line alkalmazás tulajdonjogára vonatkozóan semmilyen logót vagy feliratot, és nem használják azt fel sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kereskedelmi célra. Kérjük a Felhasználókat, hogy haladéktalanul tájékoztassák társaságunkat az on-line alkalmazások használatát befolyásoló minden hibáról a következő címen: [email protected]eal.hu.
Törekedni fogunk e hibák lehető leggyorsabb megszüntetésére. Ha képretusáló eszköz / alkalmazás áll majd a Felhasználók rendelkezésére (különösen olyan, amely segítségével virtuálisan kipróbálható a kozmetikai termék), a Felhasználók tudomásul veszik és kifejezetten egyetértenek azzal, hogy ez az eszköz és / vagy alkalmazás kizárólag privát célra és a rendeltetésével összhangban használható fel. Tilos az ilyen eszközt / alkalmazást a L´ORÉAL társaság nevének és jó hírnevének, vagy harmadik személyek jogainak ártó módon felhasználni. Más személyek fényképeinek vagy műveinek módosítása és / vagy terjesztése az illető kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. Társaságunk kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos bármilyen módon módosítani és / vagy terjeszteni vagy más módon közzétenni az eszközzel / alkalmazással együtt szállított, és ezen a Honlapon feltüntetett (az eszköz / alkalmazás által módosított vagy nem módosított) teljes Tartalmat vagy annak egy részét (különösen a modelleket tartalmazó tartalmakat).

5. Felhasználói tartalom

A Honlapon felhasználói tartalmak - pl. szövegek, fényképek, videók stb. (a továbbiakban „felhasználói tartalom”) - megosztására szolgáló teret tehetünk közzé. A Felhasználók felelnek azért, hogy a felhasználói tartalom nem sérti majd harmadik felek jogait. A felhasználói tartalom Honlapon történő elhelyezésével a Felhasználók ingyenes, időben és térben nem korlátozott, vissza nem vonható, nem kizárólagos és globális joggal ruházzák fel társaságunkat, hogy az e tartalmat (egészben vagy részben) használja, másolja, módosítsa, változtassa, terjessze, fordítsa, belőlük következtetett műveket készítsen, e tartalmakat más művek részévé tegye, illetve terjessze bármilyen adathordozó és tömegtájékoztató eszköz segítségével (beleértve, ám nem kizárólag a jelen Honlapot is). A Felhasználók kifejezetten feljogosítják társaságunkat, hogy a felhasználói tartalmat a saját Honlapunkon, illetve harmadik felek oldalain - beleértve a közösségi oldalakat is - való közzététel pillanatától felhasználja. A Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a közösségi oldalak használatát kizárólag e közösségi oldalak saját feltételei szabályozzák. A L'ORÉAL társaság azt javasolja, hogy a Felhasználók ismerkedjenek meg ezeken feltételekkel. A Felhasználók tehát tájékoztatást kaptak, és kifejezetten egyetértenek azzal, hogy társaságunkat a tartalom használata tekintetében e harmadik felek oldalaival kapcsolatosan meghatározott feltételek kötik. Ne tartozunk tehát felelősséggel azért, ha a tartalom társaságunk vagy harmadik felek részéről a közösségi oldalak feltételeivel összhangban kerül felhasználásra, különösen ami a hozzárendelt jogokat, a jogok időtartamát és a tartalom eltávolítását illeti. Amennyiben harmadik felek feltételei így határozzák meg, a fenti rendelkezésekre való tekintet nélkül a Felhasználók megerősítik, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak, és rendelkeznek a harmadik felek honlapjain - pl. közösségi oldalakon - kihelyezett felhasználói tartalom minden felhasználójának hozzájárulásával. Végül, de nem utolsósorban, a Felhasználók egyetértenek azzal, illetve tájékoztatást kapnak arra vonatkozólag (valamint megerősítik, hogy erről tájékoztatták a jogtulajdonost, és megszerezték az engedélyét), hogy a felhasználói tartalmat harmadik felek honlapjain futó virális kommunikáció is képezheti. A Felhasználók felelnek harmadik felek vonatkozó szabályainak, illetve a jogszabályi előírások betartásáért azzal, hogy társaságunkat e tekintetben a kötelességek semmilyen megszegéséért nem terheli felelősség. A felhasználói tartalom nem lehet törvénybe ütköző, erkölcstelen, illetve nem sértheti mások jogait. E tekintetben fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsunk bármilyen nyilvánvalóan törvénybe ütköző és / vagy erkölcstelen és / vagy mások jogait sértő felhasználói tartalmat. Az érvényes jogszabályoknak és / vagy erkölcsnek és / vagy a jelen feltételekben feltüntetett alapelveknek ellentmondó és / vagy mások jogait sértő felhasználói tartalomról, kérjük, értesítse társaságunkat a következő címen: [email protected]. Társaságunk leellenőrzi a helyzetet, és amennyiben szükségesnek találjuk azt, eltávolítjuk e tartalmat.

6. Vitafórum

A Honlapon a többi felhasználóval folytatott kapcsolattartásra szükséges fórumot biztosíthatunk (a továbbiakban "Vitafórum"). A vitafórum a jogszabályokkal, erkölccsel, a jelen feltételekben meghatározott alapelvekkel összhangban, valamint mások jogaira való tekintettel használandó. Az érvényes jogi előírásoknak és / vagy erkölcsnek, vagy a jelen feltételekben meghatározott alapelveknek ellentmondó és / vagy mások jogait sértő bármilyen kommunikációt a Felhasználók a következő címen: [email protected] jelenthetnek be. Társaságunk leellenőrzi a helyzetet, és amennyiben szükségesnek találjuk azt, eltávolítjuk e tartalmat.

7. A Honlapon szereplő információk

Pontos és aktuális információk nyújtására törekszünk. Mindazonáltal nem garantálhatjuk az összes információ műszaki megbízhatóságát és elérhetőségét, különösen ha az kívül esik a hatáskörünkön. Előfordulhatnak pontatlanságok, hiányosságért, beleértve harmadik személyek illetéktelen beavatkozását is. Bármilyen hibáról vagy hiányosságról haladéktalanul tájékoztathatja társaságunkat a következő címen: [email protected], és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások nem a Polgári Törvénykönyv 1732. § (1) szerinti értékesítési ajánlatot, csupán a Cseh Köztársaság területén forgalmazott termékek és szolgáltatások áttekintését képezik. Az áruértékesítést minden esetben az Általános Felhasználási Feltételek és / vagy a szerződő felek közötti  rendelkezések szabályozzák, amelyeknek tartalmazniuk kell a felek minden kérdéssel kapcsolatos  megállapodását. A jelen Honlapon nyújtott tanácsok és / vagy az esetlegesen rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök kozmetikai szaktanácsadásra szolgáló egyszerű szimulációk.  A nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetnek semmilyen orvosi diagnózist, klinikai konzultációt sem orvosi kezelést. További információk iránti érdeklődés vagy kétségek esetén javasoljuk az orvosi konzultációt és  vagy a L‘ORÉAL társasággal való kapcsolatfelvételt a következő címen: [email protected]. Az ezen az oldalon található hivatkozások harmadik felek által közzétett, és társaságunk által nem ellenőrzött weboldalakra mutathatnak, amelyek tartalmáért társaságunk nem vállal felelősséget. Összhangban a fentiekkel és tekintettel arra a tényre, hogy a hivatkozások azért kerültek e Honlapon elhelyezésre, hogy a Felhasználók részére megkönnyítsék az Internet használatát, a harmadik felek oldalain tett látogatás kizárólag a Felhasználó döntési hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik. A fentieken kívül, amennyiben a Felhasználó érdekelt e Honlapra mutató hivatkozás létrehozásában, ez irányú előzetes kérését a következő címre kell társaságunk részére megküldenie: [email protected].

8. A Honlap és a felhasználási feltételek módosítása

A Honlapon lévő tartalom és információk, illetve a felhasználási feltételek módosíthatók annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az érvényes és hatályos jogszabályokkal és / vagy törvényi szabályozással és /vagy a Honlap még jobb minősége érdekében. A változtatások feldolgozásra kerülnek a jelen Felhasználási feltételekben.

9. Hosting

10. Személyes adatok

A Felhasználók, esetleg más személyek Honlapon vagy máshol feldolgozásra kerülő személyes adataival kapcsolatos információk a Honlapon önállóan elhelyezett Személyes adatok védelméről szóló nyilatkozat c. külön dokumentumban kerülnek feltüntetésre.

11. Záró rendelkezések

1. Záró rendelkezések Mindennemű kérdéseket, javaslatokat vagy más indítványokat kérjük a következő címre megküldeni: [email protected]. Jelen Általános Felhasználási Feltételek érvénybe és hatályba lépésének időpontja 2017. 01. 01. A L'ORÉAL társaság és a Felhasználó közötti vita esetén a Felhasználó jogosult a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulni, amely esetben lehetőség nyílik a társaságunk és a Felhasználó közötti vita peren kívüli rendezésére. A fogyasztóvédelmi viták peren kívüli rendezésével kapcsolatos űrlapra mutató hivatkozás itt található: https://adr.coi.cz/cs. Jelen Általános Felhasználási Feltételek, valamint a jelen feltételek által nem szabályozott viszonyok irányadó joga a cseh jog.

Önnek ajánljuk

Mutassa az összes cikket